Humán Szolgálat

A Humán Szolgálat tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében végzi. A szolgálathoz tartozó beosztásokat betöltők szakmai tevékenységüket a szolgálatvezető közvetlen irányításával látják el. A szolgálat felelős a Hajdú-Bihar MKI humán stratégiája és a humán erőforrásokkal való gazdálkodás elveinek kidolgozásáért, a személyügyi és állományszervezési munkáért, ezzel kapcsolatos nyilvántartásokért, a feladatkörébe tartozó (személyügyi, munkaügyi, szociális, fegyelmi valamint oktatási és képzési) ügyek törvényes rendezéséért, az állomány egészségügyi és mentális állapotáért, valamint a munkavédelmi feladatok végrehajtásáért.

 

Személyzeti szakterületen:

 • részt vesz a hivatásos állományúak, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak és a munkavállalók jogviszonyára vonatkozó szabályozás előkészítésében, a jogszabályok végrehajtása tekintetében a helyi szervek humán tevékenysége felett szakirányítást gyakorol;
 • előkészíti az igazgató személyügyi, munkaügyi, szociális és kegyeleti döntéseit, javaslatait;
 • szervezi és végzi a Hajdú-Bihar MKI létszám- és státuszgazdálkodásával kapcsolatos személyügyi feladatokat;
 • kidolgozza és irányítja a pályára-irányítási és toborzási feladatokat, végzi a vezetői állomány utánpótlásának tervezését és a vezető-kiválasztással kapcsolatos személyügyi feladatokat;
 • tervezi a jutalmazási keret felhasználását, döntésre előkészíti az elismerési javaslatokat, megszervezi az elismerés-átadási ünnepségeket;
 • szervezi és végzi a hivatásos, illetve a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egyéni-, valamint az igazgatóság szervezeti teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatokat;
 • képesítési követelmények alapján tervezi és szervezi az állomány beiskolázását;
 • végzi az állomány biztonsági ellenőrzésével kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat;
 • végzi az érintett állomány vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos személyügyi feladatokat;
 • végzi a munkáltatói jogkör gyakorlását érintő panaszok kivizsgálását, elbírálásra történő előterjesztését;
 • végzi a szociális helyzet elemzését, értékelését, javaslatot tesz a szociális jellegű döntésekre, működteti a Hajdú-Bihar MKI szociális bizottságát, ellátja annak titkári feladatait;
 • szervezi és végzi az egészségkárosodási ellátások megállapításával összefüggő feladatokat;
 • végzi a gondozási körbe tartozó nyugállományúakkal, szolgálati járandóságban részesülőkkel kapcsolatos feladatokat, végzi a kegyeleti tevékenységgel összefüggő feladatokat;
 • elkészíti az igazgatóság létszámkimutatását, gondoskodik annak naprakészen tartásáról;
 • ellátja a személyügyi alapnyilvántartás, valamint az egyéb nyilvántartások és adattárak kezelését, védelmét, biztosítja a személyi állomány szolgálati-, illetve munkáltatói igazolványokkal történő ellátását.

 

Fegyelmi munka terén:

 • az igazgató hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben lefolytatja az első fokú fegyelmi eljárásokat, hatáskörét meghaladó esetekben javaslatot tesz a fenyítés kiszabására;
 • a Hajdú-Bihar MKI hivatásos állománya által szolgálati helyen, vagy szolgálattal összefüggésben elkövetett szabálysértések fegyelmi jogkörben történő elbírálása során lefolytatja az eljárást;
 • a hatáskörbe utalt katonai bűncselekmények esetén feljelentést készít, illetve lefolytatja a nyomozást;
 • az igazgató fegyelmi ügyben hozott első fokú érdemi határozata ellen benyújtott panaszt elbírálásra felterjeszti;
 • az állomány kötelezettségeinek és jogainak ismertetésével kapcsolatosan jogpropaganda tevékenységet végez;
 • együttműködik a területileg illetékes igazságügyi szervekkel, az NVSZ és a rendvédelmi szervek érintett vezetőivel;
 • folyamatosan gyűjti a fegyelmi helyzetre vonatkozó szolgálati adatokat, havi adatszolgáltatást végez a BM OKF Humán Szolgálata felé, adatszolgáltatással segíti a vezetői munkát és a belső tájékoztatást;
 • éves szinten átfogóan elemzi a Hajdú-Bihar MKI állományának fegyelmi helyzetét, szükség szerint javaslatokat tesz a fegyelmi megelőző munka hatékonyságának javítására.

 

Oktatási, képzési szakterületen:

 • közreműködik a szakképzéssel kapcsolatos jogszabály-tervezetek szakmai előkészítésében, szükség esetén kezdeményezi a jogszabályok módosítását;
 • közreműködik a katasztrófa- és tűzvédelmi ágazatba tartozó, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések oktatásszervezési feladatainak ellátásában;
 • koordinálja a személyi állomány polgári védelmi, iparbiztonsági és tűzvédelmi képzéseinek, továbbképzéseinek végrehajtását;
 • felügyeli az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok tagjainak képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását;
 • felügyeli, koordinálja és végzi a hivatásos és a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak továbbképzési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatokat;
 • koordinálja és végzi a rendészeti pályára irányító képzéssel kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a pályára irányító képzést folytató oktatási intézményekkel, részt vesz a polgári közoktatási intézmények katasztrófavédelmi témájú versenyeinek szervezésében;
 • koordinálja a Hajdú-Bihar MKI esélyegyenlőségi tevékenységét.

 

Kiképzési és sport szakterületen: 

 • koordinálja a Hajdú-Bihar MKI állományának gépjármű-vezetéstechnikai képzéseit;
 • szervezi a személyi állomány testnevelési képzését, fizikai felkészítését, sport életét;
 • szervezi a hivatásos állományba jelentkezők fizikai alkalmassági felmérését, valamint az állományban lévők fizikai alkalmassági vizsgálatát;
 • tervezi, szervezi, koordinálja a sportrendezvényeket;
 • szervezi a belügyi és más szervezetek rendezvényein a Hajdú-Bihar MKI csapatainak és versenyzőinek részvételét.

 

Munkavédelmi szakterületen:

 • végzi a munkavédelemi tevékenység szakmai feladatait, szakmailag ellenőrzi a helyi szervek munkavédelmi tevékenységét;
 • évente összegző értékelő jelentést készít az állomány, illetve az illetékességi területen működő önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok munkavédelmi helyzetéről, statisztikailag értékeli a bekövetkezett szolgálati- és munkabaleseteket;
 • az állomány tagját, illetve az önkormányzati tűzoltóságok személyi állományát ért - a Munkavédelmi Törvényben meghatározott - súlyos munkabalesetekről a BM OKF Humán Szolgálatát tájékoztatja, a balesetek kivizsgálásáról jelentést terjeszt fel;
 • részt vesz a munkavédelmet érintő jogszabályok, szabályzatok, utasítások, intézkedések előkészítésében;
 • kidolgozza az egyes munkakörökre vonatkozó egyéni védőeszköz-ellátás rendjét;
 • megszervezi az érintett állomány munkavédelmi vizsgáztatását, vezeti a vizsgabizonyítványok nyilvántartását, végrehajtja a katasztrófavédelem hivatásos szervei által szervezett munkavédelmi vizsgáztatásokat és erről tájékoztatja a munkavédelmi főfelügyelőt;
 • végrehajtja az állományba kerülők előzetes munkavédelmi oktatását, megszervezi az állomány tagjainak éves ismétlődő és rendkívüli munkavédelmi oktatását;
 • elkészíti a Hajdú-Bihar MKI kockázatértékelését, rendszeresen ellenőrzi az abban meghatározottak végrehajtását;
 • a munkavédelmi üzembe helyezéshez előzetesen véleményezi a beszerzésre kerülő rendszeresített munkaeszközöket;
 • végzi a Hajdú-Bihar MKI-n bekövetkezett valamennyi baleset kivizsgálását, rendszeresen vizsgálja a szolgálati- és munkabalesetek bejelentésének gyakorlatát;
 • szervezi és végzi a balesetek, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggésének megállapításával kapcsolatos feladatokat;
 • megszervezi a Hajdú-Bihar MKI éves munkavédelmi bejárását;
 • ellátja a képernyő előtti munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi feladatokat;
 • felügyeli az egészségvédelmi megbízottak tevékenységét.

 

Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ

 

A Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ (TEPMEK) tevékenységét a humán szolgálatvezető közvetlen alárendeltségében végzi. A központhoz tartozó beosztásokat betöltők szakmai tevékenységüket a szolgálatvezető közvetlen irányításával látják el.

 

Egészségügyi és pszichológiai szakterületen: 

 • végzi az igazgatóság, valamint az illetékességi területén működő kéményseprő-ipari csoport személyi állománya gyógyító-megelőző alapellátását, illetve foglalkozás-egészségügyi alapellátását;
 • az alkalmassági vizsgálatok egységes rendszeréhez igazodva végrehajtja az állományba jelentkezők munkaköri egészségügyi alkalmassági vizsgálatát, az állományban lévők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatát;
 • a szűrővizsgálatok alapján tervszerű gondozási, rehabilitációs programokat állít össze, szervezi az állomány egészségügyi intézetekben történő gyógykezelését, rehabilitációját és rekreációját, szervezi a beutalásokat;
 • szakterületi tanácsadási feladatokat lát el, fejleszti az állomány egészségügyi kultúráját, figyelemmel kíséri és segíti az egészségügyi alapellátás egységes megvalósítását, kezdeményezi a hatékonyság fejlesztését;
 • ellátja a hatáskörébe utalt közegészségügyi-járványügyi feladatokat, végrehajtja a kötelező és ajánlott védőoltásokat, vezeti a közegészségügyi-járványügyi adminisztrációt;
 • szervezi és végzi a hivatásos állományba jelentkezők elsőfokú pszichológiai alkalmassági vizsgálatát, valamint az általános és célzott, rendszeres és időszakos alkalmassági vizsgálatokat;
 • kidolgozza, szervezi és végzi az alaptevékenységet segítő pszichológiai feladatokat, prevenciós tevékenységet, végzi a szakmai tevékenység kijelölt területeinek pszichológiai biztosítását;
 • részt vesz a vezetők pszichológiai, pedagógiai ismereteinek, vezetői készségeinek fejlesztésében;
 • végzi a deviáns jelenségeket szűrő és megelőző krízisintervenciós, valamint az egyéni és szervezeti tanácsadói tevékenységet;
 • kapcsolatot tart az együttműködő szervek megfelelő szakmai szervezeti elemeivel.
 • tervezi az egészségügyi és pszichológiai szakterület működtetéséhez szükséges egészségügyi anyagi és technikai eszközöket, gyógyászati fogyó anyagokat, oltóanyagokat;