A veszélyes áruk szállításának szabályozása aloldal fejlécképe

A veszélyes áruk szállításának szabályozása

A veszélyes áru szállítás közúti ellenőrzése és bírságolási jogosítványaink kiterjednek a vasúti, légi, és vízi szállítási ágazatokra is. Ennek oka, hogy a szállítási módok lakott területen vagy annak közelében haladnak át, így nagyobb mennyiségű veszélyes anyag jelent potenciális veszélyforrást a lakosságra. Ezért minden állampolgár jól felfogott érdeke, hogy a szállítás valamennyi területén a veszélyes anyagot szállító járművek és a szállított veszélyes áruk, valamint a csomagolási egységek és azok jelölései a hatályos jogszabályokban foglaltaknak maradéktalanul eleget tegyenek.

A veszélyes áru szállítás ellenőrzését a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szervei, mint elsőfokú hatóság szakemberei látják el önállóan és/vagy a társhatóságokkal együtt, a vármegye közútjain a járművek megállítására alkalmas előre kijelölt vagy eseti helyein, a vasúti szállítás területén elsősorban üzemváltó állomáson, vasúti létesítményben. Vasúti veszélyesáru-továbbítás ellenőrzést a vasúti közlekedésről szóló törvény szerinti a vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társaság irányítójának értesítése mellett lehet megkezdeni.

Fontos tudni, hogy:

  • a hatóság a veszélyes áruk közúti, vasúti és vízi szállításának ellenőrzésével, a veszélyes áru szállítás telephelyi ellenőrzésével, valamint az ellenőrzések során tapasztalt szabálytalanságok szankcionálásával kapcsolatos feladatait integráltan kezeli.
  • a hatóságnak nem csak a jelölt járművek ellenőrzésre van jogosítványa, hanem a jelöletlen járműveket is jogosult ellenőrizni.
  • a hatóság jogosult a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításának ellenőrzésére.
  • a veszélyes áru szállítási szabályok előírásai alapján a veszélyes áruk szállításában résztvevőknek az ellenőrzéshez szükséges minden, saját feladataikra vonatkozó információt haladéktalanul az illetékes hatóság, illetve képviselője rendelkezésére kell bocsátaniuk.
  • ha az illetékes hatóság azt tapasztalja, hogy az veszélyes áru szállítási szabályok előírásait nem tartották be, megtilthatják a küldemény feladását, vagy megszakíthatják az áru továbbítását, amíg a hiányosságokat ki nem küszöbölik, illetve más, megfelelő intézkedést is hozhatnak. A jármű feltartóztatása történhet a helyszínen, vagy biztonsági okokból kiválasztott más helyen. Ezek az intézkedések azonban nem zavarhatják jelentősen a közlekedést.

A törvény hatálybalépésével a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos, a tűzvédelmi, valamint a piacfelügyeleti bírság meghagyásával bevezetésre kerül a katasztrófavédelmi, továbbá a veszélyes áruk vasúti, belvízi és légi szállításával összefüggő bírságok kivetése is.

A jogerősen kiszabott bírságokat – 2012. január 1-jétől – a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01040047-00000000 számú központosított beszedési számla javára kell befizetni. A bírság a központi költségvetés bevételét képezi. A bírságot a befizetés elmulasztása esetén adók módjára kell behajtani.

 

A bejelentés módja a vasúti szállítás esetén (RID):


 A bejelentést az itt letölthető Microsoft Word dokumentum (DOC) vagy Portable Document Format (PDF) nyomtatvány segítségével lehet teljesíteni.

  • Microsoft Word dokumentum (DOC) alkalmazása esetén a nyomtatványt számítógéppel értelemszerűen kitöltve, e-mailben kell továbbítani az illetékes vármegyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére.
  • Portable Document Format (PDF) alkalmazása esetén a nyomtatványt ki kell nyomtatni, majd a kézzel, olvashatóan kitöltött nyomtatványttelefaxon kell továbbítani az illetékes vármegyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére.

A veszélyes áru vasúti szállításának bejelentésekor belföldi rakodás esetén a berakás, külföldi rakodás esetén a határátlépés helye szerinti vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság (a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság) az illetékes.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság e-mail és telefax elérhetőségei:
e-mail: unwqh.htlryrg@xngirq.tbi.uh


A bejelentés határideje:

  • Veszélyes áru vasúti szállítása esetén a bejelentésnek az árutovábbítás megkezdését megelőzően legalább egy órával be kell érkeznie az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére. Külföldről érkező veszélyesáru-szállítmány esetén a bejelentést legkésőbb egy órával azelőtt kell megtenni, hogy a vonat az üzemváltó állomást elhagyja. Rendszeres szállítás esetén a veszélyes áru vasúti továbbítását végző vasúti társaság egy hónapos időintervallumra is megteheti a bejelentését a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó munkanap 12 óráig.
  • A bejelentett időpontnál korábban Magyarország területén a veszélyes áru vasúti továbbítása nem kezdhető meg.
  • A vasúti társaság köteles a már bejelentett, de meghiúsult vagy módosított árutovábbítást a katasztrófavédelmi hatóság felé a fentiekben részletezett módon a vonat indulásáig, de legkésőbb az információ tudomására jutását követően haladéktalanul jelezni.


Felmentés a bejelentés teljesítése alól:

Veszélyes áru vasúti szállítása esetén a bejelentési kötelezettség nem vonatkozik azon veszélyes áru továbbításra, amelyet a RID 1.1.3 szakaszában szereplő mentesség alapján végeznek, valamint az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállító eszközök továbbítására.