Hortobágy Mentőcsoport

Hortobágy Mentőcsoport bemutatása

 

Katasztrófavédelem

 

A Hortobágy Mentőcsoport megalakításának célja

 

Az ENSZ és az Európai Unió humanitárius programjaihoz igazodva, valamint a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén megkötött két és többoldalú egyezményekben vállaltaknak megfelelően, a Magyarországon hatályban lévő jogszabályok alapján, olyan speciális rendeltetésű önkéntes mentőcsoport létrehozása, felszerelése, működtetése, alkalmazási feltételeinek megteremtése, amely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas különböző mentési tevékenységek végrehajtására. Tevékenységével az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának megfelelően hosszabb távon is képes hozzájárulni az esetlegesen bekövetkező katasztrófahelyzetek hatékony kezeléséhez, felszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításának biztosításához.

 

A Hortobágy Mentőcsoport rendeltetése

 

A Hortobágy Mentőcsoport elsősorban Hajdú-Bihar vármegye védelmére, továbbá a régió megsegítésére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális szervezet, amely képes a vármegye veszélyeztetettségéből - elsősorban árvízi, belvízi, rendkívüli időjárási veszélyekből, valamint ipari balesetből - adódó helyzetek során jelentkező olyan kutatási és mentési szakfeladatok ellátására, amelyre az elsődleges beavatkozók, vagy a megalakított polgári védelmi szervezetek jellegükből adódóan nem képesek.

 

Hortobágy Mentőcsoport megalakítási helye

 

A HB MKI épülete (4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.)

 

Hortobágy Mentőcsoport alkalmazási területe

 

 1. Hajdú-Bihar vármegye közigazgatási területén a veszélyeztetett település polgármestere kezdeményezésére, a HB MKI igazgatójának javaslata alapján, az MVB elnökének döntésére, vagy a BM OKF főigazgatója elrendelésére történhet a vonatkozó jogszabályok szerint.
 2. Hajdú-Bihar vármegye közigazgatási határain kívül, országhatáron belül, más vármegye felkérésére, a HB MKI igazgatójának javaslata alapján, az MVB elnökének döntésére, vagy a BM OKF főigazgatója elrendelésére a vonatkozó jogszabályok szerint.
 3. Katasztrófa sújtotta szomszédos ország területén is a 234/2011. (XI.10) Kormányrendelet alapján történik a beavatkozás.

 

A Hortobágy Mentőcsoport személyi állományának összetétele

 

A szervezet társadalmi- és karitatív szervezetek, valamint gazdálkodó szervek állományából illetve speciális esetekben állami és polgári szervek felkért szakértőiből tevődik össze, akik az önkéntesség, a fizikai és egészségügyi alkalmasság, valamint szakmai felkészültség alapján megfelelő kiképzés és felkészítés után képesek a feladatok ellátására.

 

A Hortobágy Mentőcsoport szervezeti felépítése

 

A mentőcsoport az ENSZ INSARAG Irányelvek szerinti komponensekből áll:

 

 • Vezetési komponens
 • Kutatási-felderítési komponens
 • Műszaki-mentő komponens
 • Egészségügyi komponens
 • Logisztikai komponens

A Hortobágy mentőcsoport összlétszáma: 53 fő

 

Vezetési komponens feladatai

 

 • A mentőcsapat riasztási, értesítési rendszerének kialakítása, működtetése, alkalmazásának megtervezése, megszervezése.
 • Alkalmazás során a szervezeti egységek szakmai irányítása, kapcsolattartás a mentést irányító, vezető szervekkel, a mindenoldalú biztosítás megszervezése, a logisztikai kiszolgálás megszervezése és működtetése, a szükséges egyéni és/vagy csoportos élet-, baleset- és felelősségbiztosítás megkötésének előkészítése.
 • A híradási és az informatikai feladatok biztosítása az elöljáró szervek, valamint az alárendeltek felé.
 • A kárhelyen tartózkodó, beavatkozó Hortobágy Mentőcsoport személyi állományának komponensenkénti, valamint képességenkénti híradásának biztosítása, továbbá a kárhelyszíni mobil infokommunikációs feltételek megteremtése a kapcsolattartás, az irányítás, a döntés-előkészítés és a jelentési rend működtetése érdekében.
 • Folyamatos információgyűjtés, adatfeldolgozás, értékelés, elemzés, kapcsolattartás – a kialakult helyzetnek megfelelően a segélykérők vonatkozásában - az elöljáró és együttműködő szervekkel.
 • A szükséges szakértők bevonásával szakmai döntések előkészítése.

 

Kutatási-felderítési komponens feladatai

 

 • A riasztás vétele után a feladat jellegének megfelelő csoportosításban a meghatározott technikai felszerelésekkel gyülekezés a megalakítási helyen.
 • A megalakítási helyen a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése, feladat pontosítás, szükség esetén speciális és gyakorlati gyorsított ütemű felkészítés.
 • A komponens önálló vagy részleges hazai, de más vármegyében történő alkalmazása esetén kapcsolatfelvétel a segélykérő vármegye illetékes szerveivel.
 • Az INSARAG Irányelvek szerinti SAR kutatási műveletek megkezdése, fizikai valamint mentőkutyás módszerekkel az érintett területen adott település, vármegye, illetve a vármegye közigazgatási határain kívül, országhatáron belül a mentésirányító utasítása alapján, az alábbi képességekkel:
 • Eltűnt személyek megkeresése területen (fedett, illetve nyílt terepen), továbbá lakott településen (leomlott épületekben, romok alatt) katasztrófa esetén. Mentőkutya bevetésével terület- kutatási, nyomkövetési és romkutatási feladatok elvégzés, ehhez kapcsolódó könnyű műszaki mentő és biztosítási feladatok ellátása.
 • A kutatás végrehajtása után a Mentési Csoporttal közreműködés a mentési tevékenység végrehajtásában.

Műszaki-mentő komponens feladatai

 • A mentés megkezdése és végrehajtása a feladat jellegének megfelelően az adott település, vármegye, illetve a vármegye közigazgatási határain kívül, országhatáron belül a mentésirányító utasítása alapján, az alábbi képességekkel:
 • Az INSARAG Irányelvek szerinti SAR műszaki mentési műveletek – tűzoltás, műszaki-mentés, vágás, darabolás, fúrás, vésés, a mentésben résztvevő erők számára a kárhely megvilágítása, veszélyessé vált műtárgyak, épületek, építmények statikai vizsgálata megerősítése, ideiglenes helyreállítása, ezekben való közreműködés – végrehajtása.
 • Romossá vált területen az emberi élet, a lakossági és anyagi javak mentése, megóvása. Romok alá szorult áldozatok kimentése, egészségügyi ellátáshoz való juttatása.
 • Kötéltechnika alkalmazásával magasból és mélyből való mentési feladatok végrehajtása.
 • Árvizek és vízi balesetek esetén a vízről és vízből való mentés során jelentkező vízi mentő és búvár feladatok ellátása.

 

Egészségügyi komponens feladatai

 

 • Közvetlenül a káreseményhez települve a sérültek osztályozása, sokktalanítása, illetve az ehhez kapcsolódó legsürgősebb beavatkozások elvégzése, elsősegély-nyújtási feladatok ellátása.
 • A kórházba szállításra váró, ellátott betegek felügyelete.
 • A mentésben résztvevő személyek, valamint mentőkutyák egészségügyi biztosítása.
 • Mentett személyek, mentésben résztvevők, krízisállapotban lévő rászorultak – például kitelepítettek –, szemtanúk pszicho-szociális ellátása.
 • Tapasztalatok összegzése, dokumentálás, összefoglaló jelentések elkészítése.

 

Logisztikai komponens feladatai

 

 • A bevetés hazai feltételeinek megteremtése (alkalmazás, elhelyezés, ellátás, váltás, egészségügyi ellátás, utánpótlás, technikai kiszolgálás, őrzésvédelem, tábori körülmények kialakítása, táborhely működtetése, személyszállítás, teherszállítás, menet végrehajtása).
 • A műszaki mentéshez szükséges anyagok, eszközök, szerszámok és berendezések szükség szerinti biztosítása.
 • A mentőerők logisztikai háttérbiztosításának megtervezése, megszervezése és végrehajtása a hajléktalanná vált lakosság elhelyezésében való közreműködés.
 • Folyamatos kapcsolattartás, információ-egyeztetés a Kutatási és Mentési és az Egészségügyi komponens vezetőivel.
 • Szükség esetén felkérésre önálló logisztikai tevékenység ellátása, vagy annak megszervezése a teljes kárterületen valamennyi beavatkozóra értve.

 

 

 

Katasztrófavédelem

 

Hortobágy Mentőcsoport portfólió 2012
Hortobágy Mentőcsoport működési szabályzat