Panaszok és a közérdekű bejelentések intézésének rendje

Előterjesztés helye és módja

Ügyfélkapcsolati vezető:Dr. Tóth Gabriella tű. alezredes, hivatalvezető
Ügyfélfogadási idő:Szerdán: 10-14 óra között a 231. irodában
Telefon:(+36) 52/521-939 vagy 52/521-919
Fax:(+36) 52/521-923
Postacím:Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
4001 Debrecen, Pf.: 155.
Székhely:4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.
E-mail:unwqh.gvgxnefnt@xngirq.tbi.uh
E-mail:unwqh.htlsryfmbytnyng@xngirq.tbi.uh
E-mail:qe.gbgu.tnoevryyn@xngirq.tbi.uh
A vízügyi, vízvédelmi kérdésekben:
Ügyfélkapcsolati vezető:Borbélyné Dr. Lassú Edina, hatósági szolgálatvezető-helyettes
Ügyfélfogadási idő:Hétfőn és szerdán: 09-12 és 14-16 óra között, valamint pénteken 09-12 óra között
Telefon:(+36) 52/511-033
Fax:(+36) 52/511-041
E-mail:Gvgxnefnt.IvmhtlvUngbfnt@xngirq.tbi.uh
Személyügy információk: 
Humán Szolgálat:(+36) 52/521-943
Hatósági ügyintézés: 
Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály:(+36) 52/501-244
Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség:(+36) 52/521-916
Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség:(+36) 52/570-583
Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség:(+36) 54/ 514-106

Hatáskör és illetékesség

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatásköre főszabályként kiterjed a vármegye területén jelentkező iparbiztonsághoz, polgári védelemhez, tűzvédelemhez, vízügyi hatósági tevékenységhez kapcsolódó a közösség, vagy az egész társadalom érdekét szolgáló körülmények (közérdekű bejelentés), valamint egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányuló – bírósági, vagy más hatósági eljárás hatálya alá nem tartozó – helyzet (panasz) kivizsgálására.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékessége főszabályként a vármegye területére terjed ki (a vízügyi hatósági és vízvédelmi hatósági ügyek esetén az illetékességi területet a 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének 4. pontja szabályozza).

Általános tájékoztató a panaszok és közérdekű bejelentések intézéséről

(A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján)

Panasszal és a közérdekű bejelentéssel bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – fordulhat a tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. A szóbeli közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szerv köteles írásba foglalni és – minősített adatot nem tartalmazó – másodpéldányban a közérdekű bejelentő számára átadja.

A másodpéldány 4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.  szám alatt a személyes ügyfélfogadási időben átvehető.

A panaszt és a közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével tájékoztatni kell.

Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – köteles a panaszost, illetőleg közérdekű bejelentőt írásban vagy elektronikus úton haladéktalanul értesíteni.

Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha az elintézésről a jelen lévő panaszost, illetőleg közérdekű bejelentőt szóban tájékoztatták, és a tájékoztatást tudomásul vette.

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos, illetőleg közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető. Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát főszabályként mellőzni kell.

A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát. A tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

A panaszost, illetőleg a bejelentőt nem érheti hátrány a panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés megtétele miatt. Ha azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el; másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni.

A panaszos, illetőleg a közérdekű bejelentést tevő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

A személyes adatok továbbításához való hozzájárulás megtételére a panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek egységes intézéséről szóló 22/2014. (XII. 5.) BM utasítás 2. számú melléklete szerint kerül sor.