Pályázati felhívás roma származású fiataloknak

 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet alap- vagy mesterképzésben részt vevő roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a katasztrófavédelmi pálya választásának ösztönzésére 5 fő részére

 Pályázati feltételek

Pályázatot azok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet alap- vagy mesterképzésben tanulmányokat folytató roma származású fiatal hallgatók nyújthatnak be, akik a tanulmányaikat már megkezdték, az első két félév ajánlott tantervében meghatározott kreditértékének megfelelő krediteket megszerezték, az utolsó lezárt képzési időszakban legalább 3,5-es tanulmányi átlagot értek el, valamint az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következő képzési időszakban folytatják.
A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:
a)      magyar állampolgárság,
b)      magyarországi lakóhely,
c)      büntetlen előélet,
d)      roma származás,
e)      hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet, vagy a családban (egy háztartásban élők) az egy főre jutó havi jövedelem összege nem éri el a minimálbér 50%-át,
f)       kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti,
g)      egészségi és pszichikai alkalmasság, az alkalmasság a pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás időtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása,
h)      a hivatásos, a közszolgálati vagy a közalkalmazotti jogviszony írásban történő vállalása,
i)        írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak a roma származású fiatalok tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló BM OKF főigazgatói utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, kifogástalan életvitelét és a vele egy háztartásban élők életvitelét, továbbá az esetleges korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a BM OKF bármikor megvizsgáltathatja.
 
A támogatás formája, mértéke
A támogatás a BM OKF saját költségvetése terhére, az alap-, mesterképzés jogszabályban meghatározott képzési idejének végéig, a pályázók közül az 5 legalkalmasabbnak ítélt pályázónak biztosítható. A hallgatói jogviszony szünetelésének tartama alatt támogatás nem jár. A pályázatot nyert tanulók részére havonta 5000 Ft összegű folyósítására kerül sor.
 
Egyéb tudnivalók
 
A pályázatot 2012. október 25-ig kell a BM OKF Humán Szolgálat postai címére (1903 Budapest Pf.: 314.) a szolgálatvezető részére papír alapon megküldeni.
 
A pályázat mellékleteként kell benyújtani:
 
- a pályázati feltételek a)-e) alpontjaiban foglalt feltételek teljesítésének igazolására szolgáló dokumentumokat [személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, önkéntes nyilatkozat roma származásról (pályázati adatlap 1. melléklet), hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet vagy az egy főre jutó jövedelem igazolására szolgáló dokumentum],
- a pályázó egészségi alkalmasságával kapcsolatos háziorvosi véleményt,
- a BM OKF által végzendő, a pályázati feltételek g) pontjában meghatározott alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulást (pályázati adatlap 1. melléklet),
- a pályázati feltételek h) pontjában meghatározott nyilatkozatot, az i) pontban meghatározott írásbeli hozzájárulást és az f) pontnak megfelelő nyilatkozatot (pályázati adatlap 2. melléklet),
- a hallgatói jogviszony és meghatározott tanulmányi átlageredmények igazolására szolgáló dokumentumokat (a hallgatói jogviszony fennállásáról az oktatási intézmény által kiállított igazolás, bizonyítvány vagy hallgatói leckekönyv másolata).
 
A pályázat elbírálása szempontjából hátrányos helyzetű az a pályázó, aki huszonötödik életévét nem töltötte be, és akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, vagy részére a középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult, vagy középfokú tanulmányai során állami gondozott volt. Halmozottan hátrányos helyzetű az a hátrányos helyzetű pályázó, akit tartós nevelésbe vettek, vagy akinek törvényes felügyeletét ellátó szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen.
 
A pályázók egészségi és pszichológiai alkalmasságának vizsgálatát a hivatásos jogviszony vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján a BM OKF végzi el a pályázat elbírálására meghatározott határidő végéig. Az alkalmassági vizsgálat helyéről és idejéről a pályázók értesítést kapnak. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik, a BM OKF további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.
A pályázatokat a BM OKF főigazgatója által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.
A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a BM OKF főigazgatója dönt.
 
A pályázat elbírálásának határideje 2012. november 15.
 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Dr. Pap Erika tű. őrnagytól a +36/20-8200-538-as telefonszámon kérhető.