Tűzvizsgálat


Tűzvizsgálati eljárás lefolytatásának és a tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadásával összefüggő előírások

 

Tűzvizsgálati eljárás        


 A tűzvizsgálati eljárást hivatalból kell lefolytatni tűzmegelőzési, tűzoltási szakmai tapasztalatok megszerzése érdekében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló rendeletében meghatározott okok alapján.

A tűzvizsgálati eljárásban a tűzeset keletkezési helye szerint illetékes tűzvédelmi hatóság jár el.

A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét, az illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot jelöli ki, amely lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást.
 

 A tűzvizsgálati eljárásban ügyfélnek minősül a tűz keletkezési helyeként azonosított ingatlan vagy a tűzzel közvetlenül érintett ingóság tulajdonosa, használója.

A tűzvizsgálati eljárás a tűzvizsgálati jelentés kiadásával zárul.

A tűzvizsgálati jelentés az ügyfél számára jogot, kötelezettséget nem állapít meg.

 A tűzvizsgálati jelentés rendelkező része rövid, tömör formában tartalmazza a tűz keletkezéséhez vezető folyamat leírását és a tűz terjedésére vonatkozó megállapításokat.

A tűzvizsgálat hivatalból induló hatósági eljárás, az ügyfél kérelmére tűzvizsgálati eljárás megindítására a jogszabály nem ad lehetőséget.          

     
A tűzvizsgálati eljárás megindításának okai             

Hivatalból tűzvizsgálati eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:

  1. a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel,
  2. a tűzeset következtében haláleset történt,
  3. a tűzeset minősített riasztási fokozata III-as vagy annál magasabb volt,
  4. a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja.

A tényállás tisztázása      

A tűzvizsgálat során minden esetben tűzeseti helyszíni szemlét kell lefolytatni.

 ÁKR 62. § [A tényállás tisztázása]

(1) Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást folytat le.

(2) A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték.

(3) A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani.

(4) A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli.

(5) Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő alkalmazását.


Ügyintézési határidő        

Az  ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik.

 Az ügyintézési határidő teljes eljárásban hatvan nap.

Az ügyintézési határidőnél hosszabb határidőt törvény, rövidebb határidőt jogszabály állapíthat meg.


Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

- ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.


A tűzvizsgálati jelentés rövid, közérthető formában tartalmazza a tűz keletkezéséhez vezető folyamatra, tűz terjedésére vonatkozó megállapításokat.  A tűzvizsgálati jelentés minden az ügy során a hatóság előtt ismertté vált ügyfél számára megküldésre kerül.       

Tűzeseti hatósági bizonyítvány    

A hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a tűzeset helye szerint illetékes helyi szerve a bejelentett tűzesetről az ügyfél kérelmére tűzeseti hatósági bizonyítványt ad ki.

 A tűzeseti hatósági bizonyítvány kiállításának alapja a tűzesettel összefüggésben, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló rendeletében meghatározott kötelezően gyűjtött adat.

Az ügyfél kérelmének tartalmaznia kell a tűz keletkezési helyét, idejét, valamint azt az indokot, amely miatt a hatósági bizonyítvány kiadását kezdeményezi.

A tűzeseti hatósági bizonyítvány tartalmazza:

a) a tűzjelzés idejét,

b) a tűzeset helyét és idejét,

c) a tűzoltói beavatkozás megtörténtét, valamint

d) a kötelező adatgyűjtéssel megszerzett adatok közül azokat, melyek a tűzeseti hatósági bizonyítvány felhasználása szempontjából szükségesek.

A tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadását meg kell tagadni, ha a tűzeset ténye a helyszín megtekintése alapján nem állapítható meg.

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében a hatósági bizonyítvány kiállításáért 3000 Ft illetéket kell fizetni.

A tűzeseti hatósági bizonyítvány iránti kérelem kötelező tartalmi elemei

  • Családi és utónév, születési név
  • születési hely és idő
  • anyja neve, lakó, illetve tartózkodási helye
  • elérhetősége
  • a hatósági bizonyítvány felhasználásának a célja
  • 3000 Ft illeték megfizetése

Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni.


Tűzeseti hatósági bizonyítvány iránti kérelem letölthető adatlapja
 

Vonatkozó jogszabályok

1996. évi  XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről az a tűzoltóságról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékről

259/2011. (XII. 7.) Kormány rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról

44/2011. (XII. 5) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról