Tűzoltósági Főfelügyelő


 

A tűzoltósági főfelügyelő:

 • Meghatározza, szakmailag irányítja a katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok beosztott állománya, valamint az önkéntes egyesületek tevékenységét;
 • Kapcsolatot tart a szakmai szövetségekkel,
 • Félévente elkészíti a szakterületével kapcsolatos szakmai beszámolót;
 • Veszélyhelyzetek, katasztrófák esetén koordinálja a Hajdú-Bihar MKI-ra háruló tűzoltási, műszaki mentési tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat;


Tűzvédelmi szakterület vonatkozásában:

 • Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, továbbá az engedélyezés és a piacfelügyelet alapjául szolgáló szabványok, előírások műszaki követelményrendszerét, javaslatot tesz módosításukra;
 • Szakterületét érintően továbbképzést, tájékoztatót szervez a katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok (HTP) és az önkormányzati tűzoltóparancsnokságok (ÖTP) részére;
 • Figyelemmel kíséri a tűzvédelem műszaki követelményrendszerét, javaslatot tesz a módosításukra;
 • Végrehajtja a statisztikai adatgyűjtéssel (online-KAP) összefüggő adatszolgáltatás helyi és területi szervre vonatkozó feladatait;
 • Elkészíti a tűzvédelmi szakterületet érintő meghatározott szabályozók tervezetét, azokat az igazgatónak jóváhagyásra felterjeszti;
 • Elkészíti a tűzvédelmi szakterületre vonatkozó munkatervet, a feladatok végrehajtásával kapcsolatos beszámolókat, jelentéseket, javaslatokat készít a munka javítására;
 • Felkérés esetén szakterületét érintően közreműködik a katasztrófavédelmet, tűz- és polgári védelmet érintő jogszabályalkotásban, véleményezésben;
 • Félévente megszervezi és lebonyolítja a katasztrófavédelmi kirendeltség (KvK), hivatásos tűzoltó-parancsnokság (HTP), illetve önkrmányzati tűzoltóság (ÖTP) tűzmegelőzési szakterületen tevékenykedő  munkatársainak továbbképzését;
 • Tűzvédelmi szakterület és lakosságfelkészítés témában eseti tájékoztatókat, információkat, felhívásokat helyez el az igazgatóság internetes honlapján;
 • Közreműködik a megyei szintű ifjúsági katasztrófavédelmi versenyek megszervezésében és lebonyolításában;
 • KvK-tól, HTP-től érkezett állásfoglalás-kérés esetén kialakítja a jogszabályon, egyéb előíráson alapuló állásfoglalását, kompetencia hiány esetén a kérést továbbítja a BM OKF részére;
 • Közreműködik a lakosság felkészítésében, az önkormányzati vezetők rendszeres tűz-, polgári, és katasztrófavédelmi felkészítésében, elősegíti a veszélyhelyzeti és tűzvédelmi ismeretek iskolai oktatását;
 • Közreműködik az erdők tűzvédelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásában, gyűjti és értékeli a külön jogszabály alapján elkészített és részére megküldött erdővédelmi terveket;
 • Az erdő védelméről szóló törvényben foglaltak szerint, fokozott tűzveszély esetén, indokolt esetben, átmeneti időre javasolja a megye, a kistérség, illetve a település területére a tűzgyújtási tilalom elrendelését;
 • A nagymértékben veszélyeztetett erdőterületek esetében tűzgyújtási tilalom időszakában kezdeményezi a területileg illetékes tűzoltóságnál és az illetékes mezőgazdasági szakigazgatási területi szervénél a fokozott tűzveszély időszakára vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzését.


Ellenőrzési feladatai keretében:

 • Ellenőrzi a KvK-k tűzvizsgálati, szakértői és tűzvédelmi tájékoztatási tevékenységét, ennek keretén belül iránymutatásokat, tájékoztatókat ad ki;
 • Részt vesz az igazgatóság felügyeleti tevékenységében, elkészíti a szakterületére vonatkozó részjelentéseket, időszaki értékeléseket;
 • Közreműködik az önkéntes és létesítményi tűzoltóságok megelőzési tevékenységének szakmai felügyeletében;
 • Elkészíti a katasztrófavédelmi kirendeltségek, a hivatásos tűzoltóságok hatósági, szakhatósági, tűzvizsgálati, szakértői és tűzvédelmi tájékoztatási tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatos ellenőrzési tervet;
 • Bekéri, elemzi és összesíti a KvK-k, HTP-k által végrehajtott tűzmegelőzési tevékenységről készült havi statisztikát; a félévente összesített adatokat az igazgatóság honlapján közzéteszi.

Tűzvizsgálati feladatai keretében:

Felügyeli, ellenőrzi:

 • A KvK-k tűzvizsgálati, szaktanácsadói, szakértői tevékenységét;
 • Átfogó- utó-, célellenőrzés keretében a KvK-k tűzvizsgálati tevékenységét.

Közreműködik:

 • Az országos erdőtűz adattárhoz meghatározott adatok szolgáltatásában;
 • Jelentések, tanulmányok tűzvizsgálatot érintő részeinek elkészítésében;
 • Az BM OKF által kiadott iránymutatások, tájékoztatók alkalmazásában;
 • Továbbképzések szervezésében.

Figyelemmel kíséri, elemzi, értékeli:

 • A KvK-k, HTP-k tűzvizsgálati tevékenységét;
 • A tűzkár-statisztikai adatokat;

Javaslatot tesz:

 • A szakterületet érintő szabályozások, irányelvek, ajánlások tervezeteire;
 • Egyes tűzesetek részletes elemzésére, tanulmány készítés elrendelésére;
 • Tűzmegelőzést, a tűzoltást, a tűzvizsgálatot érintő tapasztalatok hasznosítására;
 • A tűzvizsgálat gyakorlati végrehajtásának, a normatívák egységes értelmezése érdekében tájékoztatók kidolgozására;
 • Tűzgyújtási tilalom elrendelésére.

Elkészíti:

 • A szakterületre vonatkozó részjelentéseket, időszaki értékeléseket.


Tűzoltósági szakterület: 

 • Végzi a jogszabályokban részére meghatározott felügyeleti, továbbképzési, véleményezési, valamint a feladatkörébe tartozó szakmai irányítási és szakmai felügyeleti feladatokat;
 • Kapcsolatot tart a kijelölt szakmai szövetségekkel 
 • tervezi és szervezi a KvK-k, HTP-k tűzoltási és műszaki mentési szakterületen dolgozók, valamint az ÖTP-k vezetői, bevetés-irányítási szakterületén dolgozók éves, fél éves továbbképzését;
 • jelentéseket állít össze a szakterületet érintő eseményekről, félévente szakterület tevékenységéről beszámolót készít;
 • véleményezi a tűzoltóságok és a tűzoltó egyesületek fejlesztési pályázatait;
 • biztosítja az BM OKF által kiadott szakterületre vonatkozó útmutatókban és tájékoztatókban foglaltak érvényesülését;
 • iránymutatást ad ki a hivatásos, önkormányzati tűzoltóságok éves továbbképzési tervének elkészítéséhez;
 • végzi az igazgatóság hivatásos állományának pszichikai és fizikai felkészítését, szintfelmérését, ellenőrzi a hivatásos tűzoltóságok hasonló tevékenységét;
 • szervezi az BM OKF által kiírt országos tűzoltósport megyei szintű versenyeit, és a szakmai vetélkedőket;
 • figyelemmel kíséri a különböző súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó jogszabályok és BM OKF szabályozók változását, javaslatot ad a jogszabály-változások előkészítéséhez, módosításához;
 • közreműködik a katasztrófavédelmi, tűzoltó és polgári védelmi szervek terrorcselekmények következményei felszámolásában való részvételének szervezésében;
 • javaslatot készít a TMMT készítésére kötelezett létesítmények körének megállapítására, az elkészült terveket jóváhagyás előtt véleményezi;
 • igény alapján szervezi a tűzoltói alaptanfolyamot és az OKJ-s tűzoltó szakképzést;
 • koordinálja a tűzeseti és műszaki mentési adatok számítógépes feldolgozását és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást (on-line KAP);
 • részt vesz a rendvédelmi szervek, védelmi bizottságok, önkormányzatok által szervezett, kárelhárításra és mentés végrehajtására történő felkészülés szervezésében, végrehajtásának ellenőrzésében;
 • Ellátja a HTP, az ÖTP, a létesítményi tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti a tűzoltó egyesületek munkáját;
 • A megye területén bekövetkezett jelentősebb tűz- és káresetek felszámolásánál segítséget nyújt a beavatkozó tűzoltóságok részére, szervezi az igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatok végzését;
 • Jelentéseket állít össze a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat és továbbítja az érintett szervek részére;
 • Közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok elkészítésében;
 • Az aktualitások figyelembevételével tűzoltási, mentési és katasztrófa felszámolási gyakorlatokat tervez és szervez  polgári védelmi, iparbiztonsági  főfelügyelővel egyeztetve.


Ellenőrzési feladatai keretében: 

 • ellenőrzi a tűzoltóságok készenléti szolgálata ellátását, a szolgálatszervezési és ügyeleti okmányok vezetését;
 • részt vesz a társszervekkel, közszolgáltatást végző szervezetekkel és karitatív szervekkel kötendő együttműködési megállapodások előkészítésében, a meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;
 • ellenőrzi a tűzoltóságok ügyeleti szolgálatait;
 • szakterületet érintő feladatok megyén belüli egységes értelmezés érdekében útmutatókat, tájékoztatókat ad ki;
 • Szakmai felügyelete keretében ellenőrzi a készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltó állomány szakmai felkészültségét, a szolgálatellátás színvonalát;
 • Ellenőrzi a HTP-k és ÖT-k szituációs begyakorló- vagy annál magasabb szintű gyakorlatok végrehajtását, a vezetői és végrehajtói állomány tevékenységét;
 • Félévente a szakterületének megfelelően beszámolót készít;
 • Végrehajtja a BM OKF által elrendelt terven felüli célellenőrzéseket, témavizsgálatokat;
 • Figyelemmel kíséri a hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltóságok szolgálati létszámhelyzetét, technikai eszköz ellátottságát;
 • Időszakos vizsgálatok keretében ellenőrzi a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok felszereléseinek, eszközeinek műszaki állapotát, működésük megbízhatóságát;


Tűzoltás-taktikai feladatai keretében:

 • Véleményezi, és összesíti a tűzoltóságok éves gyakorlatterveit, ellenőrzi azok végrehajtását. A tűzoltóságok továbbképzési terveit jóváhagyás előtt és a végrehajtása során ellenőrzi;
 • Felügyeli és ellenőrzi a Műveletirányítási Tervek kidolgozásával kapcsolatos feladatoknak a teljesítését, és megyei ügyeleten keresztül működteti azt;
 • Javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően a részletes elemzésre, tanulmánykészítés elrendelésére a HTP-k vonatkozásában, illetve a BM OKF intézkedésére a bekövetkezett eseménnyel kapcsolatban tanulmányt készít;
 • Indokolt esetben kezdeményezi a tűzoltóságok rendkívüli készenléti szolgálatának az elrendelését;
 • Figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a tűzesetekről, műszaki mentésekről készült tanulmányokat, jelentéseket és a levont tapasztalatok alapján intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, illetve közreadására;
 • A HTP-k, ÖTP-k szakterületre vonatkozó jelentései alapján az egységes értelmezés és gyakorlat érdekében útmutatókat, tájékoztatókat dolgoz és ad ki;
 • Közreműködik, illetve segítséget nyújt a korszerű tűzoltási és mentési taktikai elvek kidolgozásában, adaptálásában, hasznosításában;
 • Szakterületén végrehajtja a BM OKF által elrendelt terven felüli célellenőrzéseket, témavizsgálatokat;
 • Félévente a szakterületének megfelelően beszámolót készít;
 • A BM OKF által megadott szempontok alapján vizsgálja a tűzoltóságok szolgálatszervezésének helyzetét, a vizsgálat során tapasztaltakat felterjeszti a BM OKF-re.


Műszaki mentési és műveleti feladatai keretében: 

 • Véleményezi, és összesíti a tűzoltóságok éves gyakorlatterveit. A tűzoltóságok továbbképzési terveit jóváhagyás előtt és a végrehajtása során ellenőrzi;
 • katasztrófahelyzetben közvetlen utasítás kiadását kezdeményezi felkészítésre, jelentéstételre, működési terület elhagyására, végrehajtja az igazgató ezzel kapcsolatos utasításait, ellenőrzi a végrehajtást, helyzetértékelés alapján javaslatot tesz rendkívüli készenléti szolgálat elrendelésére;
 • Összeállítja a tűzoltóságokra vonatkozó tűzoltási mentési és katasztrófavédelmi elemzéseket, értékeléseket, előkészíti az ezzel összefüggő vezetői döntések tervezeteit;
 • A mentési tevékenység végzése során kapcsolatot tart a mentésben résztvevő szomszédos megyei igazgatóságokkal, társszervezetekkel, civil mentőszervezetekkel, karitatív és társadalmi szervezetekkel, a lakosság részére pszichikai segítséget nyújtó szervezetekkel, személyekkel;
 • A HTP-k, ÖTP-k szakterületre vonatkozó jelentései alapján az egységes értelmezés és gyakorlat érdekében útmutatókat, tájékoztatókat dolgoz és ad ki;
 • Javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően a részletes elemzésre, tanulmánykészítés elrendelésére a HTP-ék vonatkozásában, illetve az BM OKF intézkedésére a bekövetkezett eseménnyel kapcsolatban tanulmányt készít;
 • Közreműködik, illetve segítséget nyújt a korszerű tűzoltási és mentési taktikai elvek kidolgozásában, adaptálásában, hasznosításában;
 • Szakterületén végrehajtja a BM OKF által elrendelt terven felüli célellenőrzéseket, témavizsgálatokat;
 • Félévente a szakterületének megfelelően beszámolót készít;
 • Figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a tűzesetekről, műszaki mentésekről készült tanulmányokat, jelentéseket és a levont tapasztalatok alapján intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, illetve közreadására.


A veszélyes ipari üzemek vonatkozásában különösen: 

 • felkérésre részt vesz a belső védelmi tervben foglaltak ellenőrzésében, a lakosság védelme érdekében tett intézkedések, a rendelkezésre álló mentőerők és eszközök szakmai felülvizsgálatában;
 • a belső és külső védelmi tervben foglaltak megvalósíthatóságát célzó gyakorlatok szervezésében és végrehajtásában részt vesz;
 • részt vesz a bekövetkezett súlyos baleset értékelésére, elemzésére létrehozott bizottság munkájában.


Továbbá: 

 • Közreműködik a bajbajutott légi járművek felkutatásával és mentésével kapcsolatos tervezési, szervezési és mentési feladatok összehangolásában;
 • Igény esetén szervezi a szivattyú és kisgépkezelői tanfolyamokat;
 • Javaslatot tesz új, korszerű mentési taktikai elvek kidolgozásához;
 • Tervezi a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő különleges mentőszervezetek védekezésbe való bevonását és közreműködését;
 • Együttműködik a katasztrófa-elhárításba bevonható civil mentőszervezetekkel, társadalmi és karitatív szervezetekkel;
 • Ellenőrzi és felügyeli a szivattyú és kisgépkezelői tanfolyamokkal kibővített tűzoltó szakképzések szakmai színvonalát és megfelelőségét;
 • Ellátja a minőségirányítási rendszer követelményeiből adódóan az főfelügyelőségre háruló feladatokat.