Polgári Védelmi Főfelügyelő


Veszélyhelyzet-kezelési feladatok:
  • gyűjti, feldolgozza és értékeli a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, előkészíti a szükséges intézkedéseket, javaslatokat a döntések meghozatalához, tájékoztatja a katasztrófavédelemben együttműködő szervezeteket és ellátja a fentiekkel összefüggő operatív irányító és ellenőrző feladatokat;
  • végzi a kritikus infrastruktúra vizsgálatával és védelmével kapcsolatos feladatok tervezését, szervezését;
  • koordinálja veszélyhelyzetek, katasztrófák esetén az igazgatóságra háruló lakosságvédelmi tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat;
  • végzi a veszély-elhárítási tervrendszer működtetésével és korszerűsítésével kapcsolatos megyei szintű feladatokat, felügyeli a helyi szervek tevékenységét, folyamatosan karbantartja a veszély-elhárítási, terror-elhárítási, téli rendkívüli időjárási, BEIT, menekülő kámzsa kiosztási, megyei pandémia, kritikus infrastruktúra, készenlétbe helyezési, hajléktalan elhelyezési, ellátási, általános polgári védelmi, értesítési, bajba jutott légijárművekkel kapcsolatos, és árvízvédelmi, terveket;
  • felülvizsgálja és végrehajtja a települések veszélyeztetettségi besorolásával kapcsolatban az igazgatóságra háruló feladatokat;
  • gondoskodik a változások átvezetéséről és elkészíti a megye településeinek összesített katasztrófaveszélyeztetettségi értékelését, együttműködik a lakosság védelme érdekében létrehozott monitoring rendszereket működtető szervezetekkel;
  • koordinálja a lakosság kitelepítésének, kimenekítésének, befogadásának, visszatelepítésének, szükségellátásának tervezését, valamint a migrációból az igazgatóságra háruló feladatok végrehajtását;
  • koordinálja a lakosság veszélyhelyzeti riasztásával és tájékoztatásával kapcsolatos területi és helyi szintű feladatokat;
  • közreműködik a kulturális javak védelmével kapcsolatos igazgatóság szintű feladatokban;
  • tervezi és szervezi a lakosság, a polgári védelmi szervezetek védőeszköz-ellátását, közreműködik a védőfelszerelések szakmai követelményeinek kidolgozásában;
  • végzi a rotációs kikapcsolási renddel, valamint az alapvető és létfontosságú felhasználók elektromos fogyasztók besorolásával kapcsolatos feladatokat;
  • ellátja a Katasztrófavédelem Térinformatikai Rendszer (KATIR) működtetésével kapcsolatos megyei feladatokat, végzi a hatáskörébe tartozó adatfrissítéseket;
Megyei Védelmi Bizottsággal kapcsolatos feladatok:
§         közreműködik az MVÉB Operatív Törzs munkájában, segíti azt, véleményezi az esemény katasztrófává nyilvánítási javaslatot;
§         elrendelés esetén közreműködik a védelmi-igazgatási, katasztrófavédelmi, honvédelmi és ország mozgósítási feladatok végrehajtásában;
§         a kiemelt főreferensen keresztül végzi az igazgatóság és az MVÉB Titkársága közötti folyamatos kapcsolattartást, biztosítja az MVÉB Operatív Törzs munkájához, a működéshez szükséges adatbázisokat, információkat, javaslatokat terjeszt elő a döntéshozatalhoz, közreműködik az esemény katasztrófává nyilvánításában, a katasztrófahelyzettel kapcsolatos feladatok végzésében;
§         részt vesz az MVÉB azon tervei kidolgozásában, melyek a Hajdú-Bihar MKI feladat- és hatáskörébe tartoznak;
§         közreműködik az MVÉB által szervezett gyakorlatok szervezésében, előkészítésében és végrehajtásában;
§         végzi a SEVESO Irányelvből az igazgatóságra háruló szakterületi feladatokat;
§         tagja az MVÉB Operatív Törzsének.
 
Polgári védelmi műveleti feladatok:
 
§       közreműködik a katasztrófavédelmi információs rendszer elveinek kidolgozásában, elrendelését követően vezeti és működteti az igazgatóságon a Veszélyhelyzet Kezelési Központot;
§       felkérésre részt vesz a hazai és nemzetközi gyakorlatok szakmai előkészítésében (a feldolgozott anyagok rendelkezésre bocsátásával, illetve a riasztással és a berendeléssel kapcsolatos kérdések kidolgozásával), lebonyolításában, értékelésében, kidolgozza a polgári védelmi szervezetek készenlétbe helyezésére vonatkozó követelményeket, felkészülést;
§       végzi a megye területén bekövetkezett „vis-maior” eseményekkel kapcsolatos igazgatóságra háruló feladatokat;
§       részt vesz a megyei „vis-maior” károk helyszíni szemléjén a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal megbízottjával együttműködésben;
§       jelentéseket állít össze és továbbít a bekövetkezett eseményekről, információs anyagot készít elő és továbbít az érintett szervek részére, részt vesz a beérkezett „vis-maior” jelentések feldolgozásában;
§       közreműködik a helyreállítással- és újjáépítéssel kapcsolatos állampolgári bejelentések, panaszok kivizsgálásában;
§       koordinálja az ár- és belvizek, a rendkívüli időjárási körülmények hatásai elleni védekezést, a terrorcselekmények elleni küzdelem feladatait;
§       összehangolja az igazgatóságra háruló polgári védelmi feladatrendszert;
§       felkérésre részt vesz a minősített időszakokkal kapcsolatos jogszabályok és utasítások előkészítésében;
§       ellátja a védelmi felkészítésből és a minősített időszakból adódó, az igazgatóságot érintő feladatokat, együttműködik a rendvédelmi szervek azonos feladatot ellátó szervezeti egységeivel;
§       kidolgozza az igazgatóság minősített időszaki terveit, koordinálja és ellenőrzi az alárendeltek és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok ezirányú tevékenységét;
§       összehangolja a megyék közötti segítségnyújtás szakmai feladatainak végzését, ennek érdekében kapcsolatot tart más megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokkal;
§       nyilvántartja a polgári védelmi kirendeltségek illetékességi területét, javaslatot készít a módosítások jogszabályban való megjelenítésére;
§       felügyeli a polgári védelmi szervezetek létrehozásával, felkészítésével és gyakoroltatásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, nyilvántartja az összesített létszámadatokat, koordinálja a polgári védelemmel kapcsolatos települési tervek elkészítését, felügyeli naprakészségüket;
§       szakterületet érintően közreműködik a fegyveres és rendvédelmi szervekkel, a közszolgáltatást végző valamint, a társadalmi és karitatív szervezetekkel való együttműködési megállapodások megkötésében, és a megállapodásban foglaltakat végrehajtja.
 
Felkészítési feladatok:
  • szervezi és koordinálja az önkormányzati vezetők választási időszakonkénti katasztrófavédelmi felkészítését és rendszeres tájékoztatását;
  • közreműködik a lakosságfelkészítési feladatok megszervezésében, illetékességi területén szervezi a tanulóifjúság tanórákon és tanórán kívüli felkészítését;
  • megszervezi a megyei szintű ifjúsági katasztrófavédelmi versenyt, szakmai vetélkedőket, koordinálja és felügyeli a kirendeltségek ezzel kapcsolatos tevékenységét;
  • végzi a katasztrófavédelmi, polgári védelmi, tűzvédelmi képzések záróvizsgáin a szakmai felügyeletet ellátók (vizsgabizottsági tag) kijelölésével, megbízásával kapcsolatos feladatokat;
  • koordinálja és felügyeli a hivatásos, az önkéntes, létesítményi tűzoltóságok és a tűzoltó egyesületek tagjainak képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatokat.
Kárfelméréssel, kárenyhítéssel és újjáépítéssel kapcsolatos feladatok:
  • kidolgozza a helyreállítás és újjáépítésre vonatkozó irányelveket, valamint a módszertani ajánlásokat az önkormányzatok, a Fejér Megyei Kormányhivatal részére;
  • szervezi ésvégzi a helyreállítás és újjáépítés megyei szintű tervezési, szervezési, ellenőrzési és nyilvántartási feladatait;
  • elemzi és értékeli a helyreállítással és újjáépítéssel kapcsolatos tevékenységet, javaslatot tesz az ezzel kapcsolatos jogszabályok módosítására.
Minősített időszaki feladatok:
§         a lakosság védelme érdekében javaslatot tesz életvédelmi létesítmények létesítésére, közreműködik a kapcsolódó jogszabályok módosításában;
  • végzi a lakosság és az anyagi javak megelőző radiológiai, biológiai, vegyi védelmére vonatkozó követelmények kidolgozását;
  • vezeti az életvédelmi létesítmények megyei adatbázisát, ellenőrzi a nyilvántartással, fenntartással, hasznosítással kapcsolatos követelmények betartását.