Közúti veszélyes árú szállítás


A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú hatósági jogkörben végzik a veszélyes áruk közúti szállításának (ADR) ellenőrzését, és a feltárt szabálytalanságokkal kapcsolatosan bírságolási eljárást folytatnak le. Az ellenőrzési tevékenység a közúton és a szállításban érintett vállalkozások telephelyein valósul meg.

A bírságolási ügyekben másodfokon a BM OKF az eljáró hatóság. A másodfokú közigazgatási határozatok ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmek, valamint a legfelsőbb bíróságnál előterjesztett kérelmek esetén a BM OKF látja el a bírósági képviseletet.I. Jogi szabályozás és hatósági tevékenység előzményei (2001-2007)

A katasztrófavédelmi szervek 2001. óta vesznek részt a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartásának (ADR) hatósági ellenőrzésében az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről szóló 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet módosítását követően. Ettől kezdve az útvonal-engedélyezési eljárásban a katasztrófavédelmi szervek véleményezőként vettek részt és a kijelölt útvonalon ellenőrzést végeztek.

2002-ben kiadásra került a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet, mely szerint, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek a társhatóságokkal együttműködve kaptak teljes körű jogkört a veszélyes áruk szállítása szabályainak közúti és a telephelyi ellenőrzéseire. Ezen tevékenység végrehajtására elkészült a 17/2002. sz. főigazgatói intézkedés, amely igazodva az ADR szabályozás változásaihoz kétévente módosításra került.

2002-ben megjelent továbbá a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet, melynek előírása szerint, a veszélyes áru közúti, vasúti vagy belvízi szállítása során bekövetkezett balesetekről készítendő jelentést, a vállalkozás biztonsági tanácsadója köteles megküldeni az OKF illetékes területi szerve részére.

Az előzőekben ismertetett szabályozásnak megfelelően végezték 2007. május 1.-ig az igazgatóságok szakemberei az ADR ellenőrzéseket és tettek javaslatot a társhatóságok részére szankció alkalmazására.


 
II. Önálló hatósági ellenőrzési tevékenység végrehajtása (2007-től)

2007. évben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. (Kkt.) 20.§ (2) és (11) bekezdésének módosításával "katasztrófavédelmi hatóságként" nevesítésre kerültek a katasztrófavédelem hivatásos területi szervei az ADR-es szállítások során elkövetett szabálytalanságok bírságolásával és ellenőrzésével kapcsolatos eljárás lefolytatására. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet szerint az OKF területi igazgatóságai 2007. május 1. óta végzik önállóan az ellenőrzési és szankcionálási tevékenységet. Az ellenőrzéseket többségében közösen végzik a másik három ellenőrzésre jogosult hatóság (ORFK, VPOP és az NKH) területi szerveivel, melynek során a gyakorlat szerint az igazgatóságok ellenőrei vizsgálják az ADR-es szabályok betartását.

A 2009-ben megváltozott jogszabályok között említhető a Kkt. módosítása, melynek egyik – a hatóságokat rendkívül hátrányosan érintő – rendelkezése szerint 2010. január 1-jét követően a beszedett bírság már nem az eljáró hatóságot (többek között a katasztrófavédelmi hatóságot) illeti, hanem a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

A nagymértékben lecsökkentett költségvetést figyelembe véve kerültek meghatározásra a 2010. évre tervezett ellenőrzési tervadatok, melyek szerint a katasztrófavédelmi hatóságok országos szinten 1500 veszélyes árut szállító közúti jármű ellenőrzését tervezi mintegy 480 közúti és 120 telephelyi ellenőrzési alkalom során.

2007. május 1.-től lépett életbe a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet, melynek helyébe 2009. augusztus 1-től a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet lépett.

A KRESZ 2009. évi módosítása a forgalom irányítására, valamint a közúti jelzések és forgalmi szabályok felülbírálására vonatkozó jogosultságokat kiterjesztette a katasztrófavédelemi hatóság közúti ellenőreire.

A vállalkozók terheinek csökkentése érdekében megfogalmazott méltányos bírságolási eljárásra vonatkozó kormányzati szándék eredményeként kiadásra került a 80/2009.(XII. 29) KHEM rendelet. A rendelet szabályozza a veszélyes áruk közúti szállítása során elkövetett szabálytalanságok tekintetében azon mulasztások körét, melyeknél az eljáró hatóság nem mérlegelhet, és szankcióként nem élhet figyelmeztetéssel, kizárólag bírságot szabhat ki. Ezek a már említett 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet szerinti I. és II. kockázati kategóriájába tartozó mulasztások.

2009. nyarától hatályos a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2009. évi LVIII. tv., valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 38/2009.(VIII. 7.) KHEM rendelet.

A Katasztrófavédelmi hatóság hatásköre 2012. január 01-től a veszélyes áruszállítás minden fajtájára kiterjed.