Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei.

Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Megtekint:  
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Megtekint:  
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Letöltés:    Szervezeti egységek feladatai
Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. november 03.Szervezeti egységek feladatai
A katasztrófavédelem vezetői

A Hajdú-Bihar MKI vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

megnevezése, és elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Megtekint:  
Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Letöltés:    Letölt
Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2019. szeptember 09.
Letöltés:    Hajdú-Bihar MKI adatvédelmi szabályzat
Közzétéve:  2019. június 26.
Letöltés:    BM OKF adatvédelmi szabályzata
Közzétéve:  2015. november 03.
Letöltés:    Szervezeti és Működési Szabályzat
Közzétéve:  2014. július 22.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. november 03.Hajdú-Bihar MKI adatvédelmi szabályzat
2015. november 03.Szervezeti és Működési Szabályzat
2016. március 31.BM OKF adatvédelmi szabályzat
2016. július 26.Hajdú-Bihar MKIAadatvédelmi Szabályzat
2018. február 02.BM OKF adatvédelmi szabályzata
2019. június 26.BM OKF adatvédelmi szabályzata
2019. szeptember 09.Hajdú-Bihar MKI adatvédelmi szabályzat
A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Megtekint:  
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve:  2018. február 15.
Letöltés:    2018.február 14.
Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. január 27.Megtekint
2015. szeptember 07.Megtekint
Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A Hajdú-Bihar MKI nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2019. január 30.
Letöltés:    Összesített nyilvántartás

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. július 29.megtekint
2019. január 30.Nyílvántartások
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Megtekint:  
Hirdetmények

a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2017. augusztus 16.
Letöltés:    Közérdekű adatok igénylése
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2019. október 04.
Letöltés:    Közérdekű adatigények 2019 III. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. január 05.Megtekint
2016. október 07.Kötelező statisztikai adatszolgáltatás
2015. január 05.Megtekint
2015. augusztus 07.Megtekint
2015. november 03.Megtekint
2016. január 15.Megtekint
2016. március 31.Megtekint
2016. július 26.Kötelező statisztikai adatszolgáltatás
2017. augusztus 23.2016. III. negyedév
2017. augusztus 23.2016 IV. negyedév
2017. augusztus 23.2017. I. negyedév
2017. december 21.2017. II. negyedév
2018. február 13.2017. III. negyedév
2018. július 24.2017. IV. negyedév
2018. július 24.2018 I. negyedév
2018. október 18.2018. II. negyedév
2019. január 30.2018. III. negyedév
2019. június 26.Közérdekű adatigények 2019. I. n.év
2019. október 04.Közérdekű adatigények 2019 II. negyedév
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Hajdú-Bihar MKI-nál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A Hajdú-Bihar MKI-nál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A Hajdú-Bihar MKI-nál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljából elérhető adatok, így díjjegyzék sem áll rendelkezésre.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Közzétéve:  2016. március 31.
Letöltés:    Jogorvoslati tájékoztató
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosítómegállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Hajdú-Bihar MKI-nál nincs ilyen megállapodás.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közzétételi listák
Közzétéve:  2019. szeptember 25.
Letöltés:    A HBMKI 2019 intézkedés függeléke
A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A közérdekű adatok felhasználása

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről és az észrevételek elutasításának indokairól.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Megtekint:  
Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Megtekint:  
A költségvetés végrehajtása

külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Megtekint:  
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2015. augusztus 07.
Megtekint:  
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2015. augusztus 07.
Megtekint:  
Koncessziók

A Hajdú-Bihar MKI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

1. Európai Unió Interreg V-A Románia-Magyarország Program eMS Code ROHU 84

2. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági
beruházásai - KEOP-2012-5.6.0

Közzétéve:  2019. március 20.
Megtekint:  
Közzétéve:  2015. augusztus 07.
Megtekint:  
Közbeszerzési információk

éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve:  2019. március 22.
Letöltés:    2019. évi közbeszerzési terv
Közzétéve:  2016. április 11.
Letöltés:    Összegzés_Debrecen kiegészítés_DH SZERVIZ KFT.
Közzétéve:  2016. április 11.
Letöltés:    Összegzés_Debrecen_DH SZERVIZ KFT.
Közzétéve:  2016. április 11.
Letöltés:    Összegzés_Hajdúnánás_DH SZERVIZ KFT.
Közzétéve:  2016. április 11.
Letöltés:    Összegzés_Euro Project Kft
Közzétéve:  2016. február 29.
Letöltés:    Letölt

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. április 11.Letölt
2016. április 11.Letölt
2018. március 21.Közbeszerzési terv 2017
2019. március 20.2018. évi közbeszerzési terv