Jogszabályok


 

 

Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban

 

 Vissza

Veszélyes áruk szállításával kapcsolatban

 • 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról
 • 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről
 • 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól
 • 2011. évi LXXX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről.
 • 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

 Vissza
 

Tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

 Vissza

 

Vízüggyel kapcsolatos jogszabályok

 1. 1995. évi LIII törvény a környezet védelméről,
 2. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.tv.
 3. 2004. évi CXL törvény a közigazgatási eljárás általános szabályairól
 4. 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról
 5. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv.
 6. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 58/20013. (II.27.) Korm. rend.
 7. 72/1996 (V.22) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
 8. 18/1996.VI.13) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljárások kérelméről
 9. 147/2010.(XII.31) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét, kártételeinek elhárítását szolgáló általános szabályokról
 10. 30/2008. (XII.23) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét, kártételeinek elhárítását szolgáló műszaki szabályokról
 11. 19/2009. (XII.22) KvvM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról
 12. 13/2015. (III.31.) BM rendelet a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
 13. A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről 72/2007 (IV.17.) Korm. rendelet
 14. 24/2007.(VII.3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 Vissza

 

A polgári védelmi, katasztrófavédelmi jogkörök bővítését célzó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

 

 

 Vissza
 

Egyéb jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök

 • 14/2016. (V.10.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről
 • 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól (legutóbb a 89/2012. (IV.26.) Korm. rendelettel módosított)
 • 33/2011. (XII. 2.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, valamint a Kormányügyelet működéséről
 • 3/2012. (I. 24.) NMHH rendelet az egységes európai segélyhívószámra és a nemzeti segélyhívó számokra irányuló segélyhívások támogatása érdekében a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásra vonatkozó műszaki követelményekről
 • 3/2016. (II.25.) BM utasítás  a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek készenlétbe helyezésének, különleges jogrendi feladatokra való felkészülésének és ellenőrzésének rendjéről
 • 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet a civil szervezetek információs rendszeréről
 • 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól (legutóbb a 2/2012. (III.6.) HM rendelettel módosított)
 • 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
 • 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (a közszolgálati médiaszolgáltató kötelezése a közérdekű katasztrófavédelmi közlemény közzétételére)
 • 190/2011. (IX.19.) Korm.rendelet az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
 • 14/2012. (III. 30.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről
 • 1312/2011.(IX.12.) Korm. határozat az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR) kapcsolódó feladatokról
 • 12/2012. (III. 22.) BM utasítás a Belügyminisztérium a Belügyminisztérium Informatikai Stratégiájáról (ESR és járműkövető rendszer fejlesztése, e-közmű nyilvántartás létrehozása, abból katvéd. célú adatszolg.)
 • 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról
 • 103/2012. (V. 2.) KE határozat Tűzoltó dandártábornoki kinevezésről

 Vissza